Jezikovne vaje 1

Jezikovne vaje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška, lekt. Leskovec Christiane, lekt. mag. Vremšak Richter Vanda, lekt. Winkler Bernhard

Vsebina

Besedišče področij in komunikativna izhodišča: osebna identiteta, stanovanje in bivanje, vsakodnevno življenje, prosti čas in različne interesne dejavnosti, medčloveški odnosi, izobraževanje, dežela in ljudje, mladina, zdravje, prehrana idr.
Tip diskurza in in besedil:
opisno (komentarji, predstavitve člankov), pripovedno (doživljajski opisi, zgodbe, poročila, dokumentarne vsebine), razlagalno (povzetki, interpretacije), informativno in argumentativno (komentarji, prednosti in slabosti, mnenja, formalna debata).
Slovnica:
Slovnične strukture se navezujejo na predavanja iz morfologije v komunikativnem kontekstu. Posamezna poglavja iz pravopisa in skladnje omogočajo razvijanje sposobnosti analize in tvorjenja stavčnih struktur.
Jezikovne vaje so naravnane tako, da omogočajo samostojno učenje, ki vodi tudi do usvajanja zapisanih kompetenc.