Jezikovne vaje III

Jezikovne vaje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Različne teme iz družbenopolitičnega dogajanja, gospodarstva, pisne in ustne poslovne komunikacije, marketinga, umetnosti in kulture, jezika, pravnega sistema; oblike novinarskega poročanja; vprašanja kulturnih dimenzij, nacionalne identitete, družbeni tabuji in problemske teme.
Poudarjena je ustrezna raba poljudno-strokovnega in uradniškega jezika ter funkcionalnega pisanja, ki upošteva prejemnika.
Oblikoslovne in skladenjske zakonitosti in strukture z izjemami (deležnik in deležje, predpone pri različnih besednih vrstah, neosebni zaimek es, členki ter posamostaljenje). Ponovitev oblikoslovnih in skladenjskih pravil, ki so jih študenti obdelali na Jezikovnih vajah I in II na prvi bolonjski stopnji.

• Dreyer, H./Schmitt, R. (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. aktuell. Hueber Verlag.
• Helbig, G./Buscha, J. (2007): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt.
• Helbig, G./Buscha, J. (2008): Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt.Helbig, G. / Helbig, A. (2011): Deutsche Partikeln – richtig gebraucht? Leipzig,
Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt – Verlag Enzyklopädie.
• Duden. Die Grammatik (2016), 9. neu erarbeit. und erweit. Aufl. Dudenverlag.
• Buscha, A./Linthout, G. (2002): Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag, 11-104 str.
• Rug, W./ Tomaszewski/A. (1993): Grammatik mit Sinn und Verstand. München: Klett Verlag, 227-316 str.
• Schade, G. (1993): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 9-123 str.
• Hall, K./ Scheiner, B. (2014): Übungsgrammatik für die Oberstufe: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber, Verlag für Deutsch.