Magistrski seminar in magistrsko delo

Magistrski seminar in magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

Prerez metodoloških izhodišč v jezikoslovju in literarni vedi, s poudarkom na poznavanje metodologije v 20. stoletju in najsodobnejših metodoloških pristopov. Predstavitev splošnega konteksta jezikoslovnih, literarnovednih, pa tudi prevodoslovnih in širših interdisciplinarnih pristopov.
Na začetku študijskega leta nosilec predmeta predstavi razpisane teme magistrskih nalog v tekočem letu, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana pri literarnih in jezikoslovnih predmetih na magistrskih stopnji, pri čemer je poudarek na kontrastivnih temah.
Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki dispozicije magistrske naloge (metodološko izhodišče, teze naloge, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno magistrsko delo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela, kjer se oceni magistrsko delo in zagovor magistrskega dela.

Dolník, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava: Stimul 2007.
Dolník, Juraj: Všobecná jazykoveda. Opis a vysvetlovanie jazyka. Bratislava: Veda 2009.
Čermák, František: Jazyk a jazykoveda. Praha: Karolinum. 2001.
Štefánik, Jozef (ur.): Antológia bilingvizmu. Bratislava: AEP Academic Electronic Press. 2003.
Myjavcová, Mária: O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum 2015.
Dolník, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava: Stimul 2007.
Dolník, Juraj: Všobecná jazykoveda. Opis a vysvetlovanie jazyka. Bratislava: Veda 2009.
Čermák, František: Jazyk a jazykoveda. Praha: Karolinum. 2001.
Štefánik, Jozef (ur.): Antológia bilingvizmu. Bratislava: AEP Academic Electronic Press. 2003.
Myjavcová, Mária: O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum 2015.
Meterc, Matej, Pallay, Jozef. Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2020, letn. 68, št. 2, str. 211-227. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3854.
Pallay, Jozef, Meterc, Matej. Nekonvenčné repliky ako osobitný typ frazém a paremiologický žáner. Definícia a pilotný anketový výskum. Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981, 2019, str. 47-71.
Pallay, Jozef. Testovanie lexikálnej kompetencie nemčiny slovensko-nemeckých a nemecko(rakúsko)-českých/slovenských adolescentných bilingvistov. Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597, 2014, roč. 65, č. 1, str. 51-75, ilustr.
Marko Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji, uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura 2006.
Matejov, F. Zajac P. (ur.): Od iniciatívy k tradícii: Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Brno: Host 2005.
Mikula, Valer: Čakanie na dejiny (state k slovenskej literárnej histórii). Bratislava: FF UK Bratislava 2013.
Miko, František: Text a štýl : k problematike literárnej komunikácie. Bratislava: Smena 1970.
Rakus, Stanislav: Peotika prozaického textu (látka, téma, problém, tvár). Levoča: Modrý Peter 2015.

Popovič, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.
Miko, František: Aspekty prekladového textu. Nitra: UKF 2014.

Marko Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji, uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura 2006.
Matejov, F. Zajac P. (ur.): Od iniciatívy k tradícii: Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Brno: Host 2005.
Mikula, Valer: Čakanie na dejiny (state k slovenskej literárnej histórii). Bratislava: FF UK Bratislava 2013.
Miko, František: Text a štýl : k problematike literárnej komunikácie. Bratislava: Smena 1970.
Rakus, Stanislav: Peotika prozaického textu (látka, téma, problém, tvár). Levoča: Modrý Peter 2015.

Popovič, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.
Miko, František: Aspekty prekladového textu. Nitra: UKF 2014.