Moderni italijanski jezik 4

Moderni italijanski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:0

Ure vaj:40

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. Hussu Tereza

Vsebina

- opremljanje pisane strani v italijanšcini (pravilna uporaba locil, odstavki, zacetek nove vrstice);
- teoreticna razlaga in navodila, kako pisati v italijanskem jeziku. Tematski sklopi: obnova, opis, porocilo, argumentativno delo.
- osnove leksikalne morfologije (derivacija: sufiksacija, prefiksacija; parasinteticne oblike, zložene besede); sestava italijanskega besedišca); paradigmatski leksikalni odnosi (sinonimija, antonimija, hiponimija, hiperonimija, meronimija), polisemija