Nemščina za prevajalce IV

Nemščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Rieger Mladen, prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Nemška slovnica 4:

Predmet je sestavljen iz dveh podpredmetov:

a) Nemška slovnica 4 – predavanja
b) Nemške slovnične vaje

Poglavja s področja nemške sintakse (podrobnejša obravnava stavčnih členov, stavčna analiza) in izbrana poglavja nemške morfologije (zaimek es, raba člena ipd.). Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijanju ustreznih prevodnih strategij.
Predavanja dopolnjujejo slovnične vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur in deloma tudi nekatera zahtevnejša morfološka poglavja.

- Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut.

- Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.

- Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.

- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

- Ferbežar, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.