Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju II

Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Vsebina

Pragmatični pristopi v stilistiki, besedotvorje med morfologijo, skladnjo in besediloslovjem, besedilo in diskurzna lingvistika, medkulturni ter kontrastivni vidiki analize diskurza, diskurzni pristop k argumentativnim strategijam (topoji), metaforam, ključnim besedam in konstituiranju leksikalnih pomenov.
Besedilni vzorci in besedilne vrste. Konvencije besedilnih vrst. Kontrastivni in medkulturni vidiki besedilnih vrst (types) in njihovih uresničitev (tokens).