Oddelek za zgodovino

Diplomska / magistrska naloga o specialni knjižnici Državnega zbora

Raziskovalno-dokumentacijski sektor Državnega zbora vabi k sodelovanju študente, ki bi jih zanimalo napisati diplomsko/magistrsko nalogo o nastanku in razvoju sedanje specialne knjižnice Državnega zbora.

Tema:
Na prostoru današnje Slovenije je delovalo več predstavniških organov oblasti. Predstavniški organ je v različnih obdobjih deloval v različnih prostorih in na različnih lokacijah. Sestavni del delovanja predstavniškega organa je tudi dokumentacijska (arhivska, knjižnična ...) dejavnost, ki skrbi za upravljanje, hranjenje zakonodajne dokumentacije v najširšem pomenu besede (med drugim na primer tudi za zapise sej; v knjižnični zbirki hranimo na primer Stenografske zapiske Ljudske skupščine). Iz parlamentov v tujini vemo, da so to vlogo velikokrat imele knjižnice (ponekod so danes to osrednje, ugledne ustanove). Del njihove - torej knjižnične dejavnosti - je bila tudi skrb za razvoj knjižnične zbirke (nakup knjižničnega gradiva, njegova izposoja ...).

Specialna knjižnica Državnega zbora je danes edina tovrstna knjižnica v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta XXX in se je do danes razvila v sodobno specialno knjižnico.

Takole smo parlamentarno knjižnico lani poleti predstavili v knjižničarskih novicah:
https://knjiznicarske-novice.si/parlamentarna-knjiznica-specialna-knjiznica-drzavnega-zbora/

- Vprašanja:
Kdaj je »priročna« knjižnica postala knjižnica predstavniškega organa?
Na kakšen način (poslovnik, odlok, sklep ...) je bila ustanovljena, kakšni so bili začetki delovanja?
Kako je potekal formalni razvoj, preoblikovanje in razvoj knjižnice do danes?
Kako se je oblikovala knjižnična zbirka in kako so se razvijale storitve za uporabnike? (Kakšen vpliv na knjižnično zbirko je imel prehod iz skupščine v Državni zbor v obdobju osamosvojitve?)
Kdo so bili zaposleni v knjižnici (vodje, zaposleni, prvi bibliotekarji ...)? (Pogovori s sedanjimi in nekdanjimi sodelavci.)
Kakšen je bil prostorski in informacijski razvoj knjižnice?

- Mejniki:
- Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je bila ustanovljena 17. januarja 1947, ko je bila sprejeta Ustava Ljudske republike Slovenije, s čimer se je skupščina preimenovala iz dotedanje Ustavodajne skupščine LRS, ki je bila izvoljena že leta 1946.
- Leta 1959 je bila zgrajena in odprta sedanja parlamentarna zgradba - Palača ljudske skupščine.
- Skupščina Socialistične Republike Slovenije je bila ustanovljena z Ustavo SRS iz leta 1963 in je nasledila Ljudsko skupščino Ljudske republike Slovenije.
- Ustanovitev Državnega zbora 23. 12. 1992.

- Viri in literatura:
- Poslovnik Ljudske skupščine LRS (14. 4. 1947); omenja knjižnico (56. člen: Skupščina ima svoj arhiv in knjižnico.)
- Poročila skupščine (Arhiv RS).
- Danica Polak, 2001: Vsebinska obdelava dokumentov in tezaver Eurovoc. Diplomsko delo.
- Knjižnica in dokumentacija Državnega zbora 1963–2008, ob 45-letnici delovanja oddelka (interno gradivo).
- Knjižnica Državnega zbora RS v pogojih EU = The library of the National Assembly of the Republic of Slovenia in the conditions of EU membership / Markelj, Zlata Nataša, 2004. V: Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov = The role of special and academic libraries in the process of European integration : proceedings (Str. 33–42)
- Overview of 45 years of operation of the Documentation and library section of the Slovenian national assembly / Markelj, Zlata Nataša, 2009. V: The Czech parliamentary library : a tribute on its 150th anniversary : the Central European parliamentary libraries from the past to the present (Str. 155-171)
- Zakon o knjižnicah. UL LRS. 1961, št. 26.
- Pravilniki o splošnih pogojih poslovanja DKO (interni akti).

Kontakt: mag. Borut Peršolja Borut.Persolja@dz-rs.si

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 26. - 29. 7.

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Oddelek za prevajalstvo

OGLAS ZA DELO - PricewaterhouseCoopers

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba oddelka – uradne ure