Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine

Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Pojem diahronije. Genetska klasifikacija jezikov in jezikoslovna periodizacija praslovanščine. Stara cerkvena slovanščina in njeno razmerje do praslovanščine. – Razvoj praslovanskega glasovnega sestava s primerjalnega, tipološkega in arealnega vidika. Praslovanske prozodične značilnosti in njihovi odrazi v slovanskih jezikih s posebnim ozirom na slovenščino. – Praslovanske in starocerkvenoslovanske oblikoslovne kategorije in vrste imenskega, zaimenskega in glagolskega pregibanja ter tipologija nadaljnjega razvoja v slovanskih jezikih s posebnim poudarkom na slovenskih (preureditev imenskih pregibnostnih vzorcev po spolu, nastanek pridevniške sklanjatve, spremembe v sistemu slovničnih časov, slovanski glagolski vid). – Zahodnoslovanski, vzhodnoslovanski in južnoslovanski jeziki v kontrastivni luči.