Pedagoška praksa II

Pedagoška praksa II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita, izr. prof. dr. Retelj Andreja

(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
• Opazovanje pouka, analiza, načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine.
• Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
• Sodelovalno poučevanje.
• Samostojno poučevanje.
• Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.
• Spoznavanje aktualne šolske dokumentacije.
Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli)

• Šecerov, N., Mihalic, Z. 2002. Učiteljeva priprava na pouk. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Izbrana poglavja, 25 str. COBISS.SI-ID - 117153536
• Kosevski Puljic, B. (2015). Einführung in die Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Znanstvena založba FF: Ljubljana. COBISS.SI-ID – 280681984
• Schart, M. in Legutke, M. (2012). Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Dll 1. Klett-Langenscheidt: München. COBISS-ID-165347331

Veljavni učbeniki in UN za pouk nemščine v RS.