Pedagoška psihologija I

Pedagoška psihologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šarić Marjeta, izr. prof. dr. Šteh Barbara

Vsebina

1. Opredelitev pedagoške psihologije; povezanost z drugimi disciplinami, pomen za poklic.
2. Pojmovanja (implicitne teorije) in znanstvene opredelitve učenja. Od teoretičnih izhodišč učenja bodo ob posameznih poglavjih prikazane: asociativne teorije, (neo)behaviorizem s teorijo podkrepitve, gestalt teorija, informacijsko procesna teorija in kognitivni pogled na učenje, poudarek pa bo na pogledih kognitivno konstruktivistične in humanistične psihologije.
3. Prepletanje učenja in zorenja v razvoju ? kritičen primerjalni prikaz različnih teorij. Nevrofiziološke osnove učenja.
4. Klasifikacije in pregled glavnih oblik učenja, njihovih osnovnih značilnosti, poteka, pogojev, teoretske zasnovanosti in praktičnih aplikacij (s poudarkom na višjih oblikah učenja – Gagne).
5. Pomnjenje in pozabljanje. Večfazni model spomina.
6. Učni transfer – vrste, značilnosti, možnosti in meje. Kritična primerjava teorij.
7. Ustvarjalnost in učenje.
8. Psihološke osnove vzgajanja. Učenje vrednot in stališč – primerjava teorij in modelov (Kolb, Kohlberg, Gilligan) ob navezavi na razvojno psihologijo.
9. Učenje kot integracija spoznavnega, čustveno-motivacijskega, socialnega in telesnega vidika. Celostni pristopi k učenju: izkustveno učenje, sugestopedija, NLP, itd.