Pedagoška statistika

Pedagoška statistika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: asist. Kristl Nina, prof. dr. Mažgon Jasna

Vsebina

Uvodni pojmi.

Urejevanje in grafično prikazovanje podatkov za številske in opisne spremenljivke.

Srednje vrednosti:
- mediana,
- modus,
- aritmetična sredina.

Razpršenost:
- mere razpršenosti,
- pojasnjena in nepojasnjena razpršenost.

Normalna porazdelitev.

Korelacija in regresija:
- Pearsonov, Spearmanov, biserialni in tetrakorični korelacijski koeficienti,
- korelacijsko razmerje,
- multipla korelacija,
- parcialna korelacija.

Vzorčenje.

Stratificirano vzorčenje.

Ocenjevanje parametrov (mali in veliki vzorci).

Preizkušanje hipotez (mali in veliki vzorci):
- z – preizkus,
- X2 – preizkus,
- Kullbackov preizkus,
- t – preizkus.

Uvod v analizo variance in kovariance.