Raziskovalni seminar

Raziskovalni seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cvar Nina, doc. dr. Jeffs Nikolai

Osnova struktura predmeta je sestavljena tako, da student/ka izbere in kritično predstavi znanstveni tekst vezan na ožjo oziroma bolj specifično raziskovalno problematiko in polje svojega dela. V okviru seminarja torej kritično reflektira svoje delo in delo drugih študentov in študentk, ki takisto opravljajo ta proces. Pri izboru, predstavitvi, diskusiji in refleksiji teh tekstov se študentje soočajo z vprašanji pomena avtorstva; pozicioniranja; (avto)biografije; telesa, rutin navad in ritmov življenja; doživljanja prostorov; diskurzivne reprezentacije in zatorej tudi produkcije; oblikah in omrežjih družbene moči in zgodovinske, lokalne in globalne kontekstualizacije različnih raziskovalnih tematik, metod in zaključkov. Poudarek je tudi na induktivnih kakor tudi interdisciplinarnih pristopih in na razvijanju sociološke domišljije.

Mills, C. Wright (2000, new ed.). Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press.
Plummer, Ken (2010). Sociology: The Basics. London: Routledge.

Na začetku predmeta študent/ka tudi dobi seznam in mapo z izbranimi dodatnimi primarnimi in sekundarnimi teksti, ki jih mora kot pripravo na vsakokratne seminarje predelati. Ta mapa je sestavljena predvsem iz tekstov, ki se vežejo na specifične raziskovalne intereste posameznih študentov in študentk in ki jih le-ti sami izberejo a v dogovoru z predavateljem.

At the beginning of the course, students get a list and a folder containing selected additional primary and secondary texts, which they must master in preparation for each seminar. This folder primarily consists of texts related to the specific research interests of each individual student and that they choose themselves but upon agreement with the lecturer.