Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Uvodoma razčistiti searlovsko pragmatičnofunkcijsko ločitev strokovnega jezika od znanstvenega – gre za abstrakcijo besedilnih lastnosti – in s tem vzpostaviti razmerje s praško strukturalno funkcionalistično teorijo jezikovne zvrstnosti. Z analizo besedil izločati vplivanjsko-učinkovalne prvine strokovnega jezika in tako po eni strani vzpostavljati razločevalnost glede na znanstveni jezik in povezovalnost zlasti s publicističnim jezikom kot prototipom vplivanjsko-učinkovalne vloge jezika. Znotraj slovnične zgradbe besedil prepoznavati razločevalne lastnosti znanstvenega jezika glede na strokovni jezik tako na ravni lastnosti koreferenčnih vezi, njihovega izvora, izrazne podobe in funkcije (slovarsko-besedilnega pomena), Ugotavljati morebitno sistemizacijo (jezikovnosistemsko predvidljivost) obvestilnega jedra – gre za sistemizirano členitev po aktualnosti – zlasti na podlagi pomenske tipologije stavčnih členov, predvsem pa stavčnih zgradb.

- GORJANC, Vojko. Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila. Slav. rev., okt.–dec. 1998, letn. 46, št. 4, str. [367]–388.
- KRANJC, Simona, ŽELE, Andreja. Tipologija stavčnih vzorcev v slovenščini. V: ŁUCZKÓW, Iwona (ur.), SOKOŁOWSKI, Jan (ur.). Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. 4: [materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 28–30 listopada 2002 r.], (Acta Universitatis Wratislaviensis, Slavica Wratislaviensia, no 2611, 127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, str. [121]–142.
- Slovenski jezik v znanosti 1, 2. Vidovič Muha, Ada (ur.). Zbornik prispevkov, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986, 1989. 226 str, 268 str.
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Določnost kot besedilna prvina v slovničnem opisu slovenskega jezika: (ob Kopitarjevi slovnici). V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Kopitarjev zbornik: mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994: simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti, (Obdobja, 15). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1996, str. 115–[130].
- ŽELE, Andreja. Vezljivost kot pomensko- in strukturnoskladenjski pojav. Slav. rev., jul.–sept. 2001, letn. 49, št. 3, str. [137]–161.
- ŽELE, Andreja. Vezljivost v slovenskem jeziku: (s poudarkom na glagolu), (Zbirka Linguistica et philologica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 303 str. ISBN 961-6358-35-9.