Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Uvodoma razčistiti searlovsko pragmatičnofunkcijsko ločitev strokovnega jezika od znanstvenega – gre za abstrakcijo besedilnih lastnosti – in s tem vzpostaviti razmerje s praško strukturalno funkcionalistično teorijo jezikovne zvrstnosti. Z analizo besedil izločati vplivanjsko-učinkovalne prvine strokovnega jezika in tako po eni strani vzpostavljati razločevalnost glede na znanstveni jezik in povezovalnost zlasti s publicističnim jezikom kot prototipom vplivanjsko-učinkovalne vloge jezika. Znotraj slovnične zgradbe besedil prepoznavati razločevalne lastnosti znanstvenega jezika glede na strokovni jezik tako na ravni lastnosti koreferenčnih vezi, njihovega izvora, izrazne podobe in funkcije (slovarsko-besedilnega pomena).

- GORJANC, Vojko. Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila. Slav. rev., okt.-dec. 1998, letn. 46, št. 4, str. [367]-388.
- KRANJC, Simona, ŽELE, Andreja. Tipologija stavčnih vzorcev v slovenščini. V: ŁUCZKÓW, Iwona (ur.), SOKOŁOWSKI, Jan (ur.). Wyraz i zdanie w językach słowiaoskich : opis, konfrontacja, przekład. 4 : *materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 28-30 listopada 2002 r.], (Acta Universitatis Wratislaviensis, Slavica Wratislaviensia, no 2611, 127). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, str. *121+-142.
- Slovenski jezik v znanosti 1. Vidovič Muha, Ada (ur.). Zbornik prispevkov, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986. 226 str.
- Slovenski jezik v znanosti 2. Vidovič Muha, Ada (ur.), Šumi, Nace (ur.). Zbornik prispevkov, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989. 268 str.
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Določnost kot besedilna prvina v slovničnem opisu slovenskega jezika : (ob Kopitarjevi slovnici). V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Kopitarjev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994 : simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti, (Obdobja, 15). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1996, str. 115-[130].
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Udeleženci govornega dejanja v I. in III. brižinskem spomeniku - njihova izrazna podoba in besedilna vloga. V: KOS, Janko (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), FAGANEL, Jože (ur.), ŠTIH, Peter (ur.), - SMOLIK, Marijan (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). Zbornik Brižinski spomeniki, (Dela, 45). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za sloven. literaturo in literarne vede; Trst: Mladika, 1996, str. 229-237.
- ŽELE, Andreja. Vezljivost kot pomensko- in strukturnoskladenjski pojav. Slav. rev., jul.-sept. 2001, letn. 49, št. 3, str. [137]-161.
- ŽELE, Andreja. Vezljivost v slovenskem jeziku : (s poudarkom na glagolu), (Zbirka Linguistica et philologica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. 303 str.