Slovnični seminar

Slovnični seminar

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika, red. prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Pri predmetu se obravnavajo izbrane vsebine angleške slovnice z vidika različnih skladenjskih analiz in sodobnih jezikoslovnih pristopov.
Študent napiše in predstavi seminarsko nalogo z izbranega področja po lastni presoji in pripravi relevantne slovnične vaje. Teme vključujejo, na primer, samostalniško besedno zvezo (zgradba, raba členov, besedotvorni procesi, saški rodilnik itd), glagolsko besedno zvezo (zgradba, glagolski vid, deleksikalni glagoli itd.), pridevniško, prislovno in predložno besedno zvezo, rabo ločil, analizo povedi, udeleženske vloge, členitev po aktualnosti, jezikovne variante (britanska/ameriška angleščina), slovnične kolokacije, korpusno analizo itd. Seminarsko delo omogoča študentom razvijanje kompetenc s področja jezikoslovne metodologije in raziskovanja.