Struktura ruskega jezika - leksikologija in frazeologija

Struktura ruskega jezika - leksikologija in frazeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja, red. prof. dr. Derganc Aleksandra

Vsebina

Temeljni pojmi leksikologije in frazeologije: leksem, zgradba pomena, eno- in večpomenskost, hiperonimija in hiponimija, antonimija, sinonimija, leksikalne funkcije . Terminologija.
Ruska leksika s stališča izvora in stilne pripadnosti.
Različne vrste slovarjev: splošni enojezični razlagalni, specializirani (dialektološki, slovarji slenga, žargonov, historični, asociativni, gramatični itd.); njihova struktura in uporaba. Korpus ruskega jezika.
Kontrastivna leksikologija: različni pomenski obsegi in notranja struktura leksemov, različne konotacije, stilistična vrednost, težko prevedljiva leksika. Prevodni slovarji.
Definicija frazema, frazeološki slovarji, problemi pri prevajanju frazemov.