Struktura ruskega jezika (slovnični pregled)

Struktura ruskega jezika (slovnični pregled)

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Urbas Janja

Vsebina

Vaje iz morfosintakse:
- besedne vrste (paradigme pregibnih besednih vrst in ponovitev kategorij s poudarkom na negativni interferenci s slovenščino)
- prislovna določila (izražanje časovnih, prostorskih, vzročnih, posledičnih odnosov, nekoordinirani atribut), raba predlogov in veznikov v različnih funkcionalnih zvrsteh
- glagolski vid, predponski glagoli in rekcija s poudarkom na negativni interferenci s slovenščino
- vsi tipi odvisnikov