Struktura ruskega jezika – slovnični pregled

Struktura ruskega jezika – slovnični pregled

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Urbas Janja

Vaje iz morfosintakse:
- besedne vrste (paradigme pregibnih besednih vrst in ponovitev kategorij s poudarkom na negativni interferenci s slovenščino)
- prislovna določila (izražanje časovnih, prostorskih, vzročnih, posledičnih odnosov, nekoordinirani atribut), raba predlogov in veznikov v različnih funkcionalnih zvrsteh
- glagolski vid, predponski glagoli in rekcija s poudarkom na negativni interferenci s slovenščino
- vsi tipi odvisnikov

Slovnični priročniki.
?.?.???????, ?????????, ??????: 1999
?.?.???????, ?.?. ?????????, ????? ?????? ????? ????????
??????, 2002
?.?. ?????????, ??????? ???????? ??? ??????, ??????, 2004
?.?. ?????????, ?.?.????????, ?.?. ????????, ??????? ?? ?????????? ???????? ????? ??? ??????????? ????????, ???????? ???????? ????? ??. ?.?.???????, ?????? 1998

Učbenik:
?. ?. ?????????‚ ?. ?. ????????? ? ??.: ??????? ?????????? ?? ???????. ???????????? ??????? ?? ???????? ????? ??? ???????????. ??????, 1989