Vpis in napredovanje – 3. stopnja

V študijski program se lahko na podlagi razpisa za vpis vpiše študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis, ki so v skladu z zakonom določeni v študijskem programu. Pogoje za vpis v študijski program izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal enakovredno izobraževanje ustrezne stopnje v tujini, kar se preverja v postopku priznavanja tujega izobraževanje za nadaljevanje izobraževanja.

Ob vpisu študent pridobi status študenta, ki se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico, ki je javna listina.

Študijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Študijski koledar za tekoče študijsko leto je na voljo tukaj.

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik poteka predvidoma od 14. 9. do 30. 9.

Po zaključku izbirnega postopka prejmejo kandidati, ki so sprejeti, po pošti in po elektronski pošti navodila za elektronski vpis v prvi letnik. Takrat prejmejo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do študentskega informacijskega sistema VIS, da lahko izpolnijo vpisni list.

Vpis poteka preko študijskega sistema VIS in po pošti.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študentskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«.

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene vse obveznosti organiziranih oblik pouka 1. letnika (Temeljni predmet I, Temeljni predmet II, Doktorski seminar I, Doktorski seminar II) v skupnem obsegu 40 ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik je opravljena obveznost organizirane oblike pouka v 2. letniku (zunanji izbirni predmet) v obsegu 10 ECTS in na Senatu članice potrjena pozitivna ocena o ustreznosti teme doktorske disertacije.

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik je potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti.

Za vpis v višji letnik VIS referat preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik.

Vnos podatkov v elektronski vpisni list se opravi preko spletne strani študentskega informacijskega sistema VIS. Spletni vnos podatkov je moč opraviti naslednji dan po izpolnitvi vpisnih pogojev.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«.

 

Študent ima pravico, da enkrat v času študija (na eni stopnji) ponavlja letnik zaradi neizpolnitve obveznosti za napredovanje v višji letnik.

Na osnovi pisne prošnje študenta Referat za doktorski študij pripravi vpisni list za vpis v isti letnik v študentovem informacijskem sistemu VIS.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«.

Podaljšanje statusa je možno na podlagi upravičenih razlogov. O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnim statusom, odloča Komisija za doktorski študij FF.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega otroka. Pravica do podaljšanja statusa začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Študent mora za podaljšanje statusa na podlagi upravičenih razlogov oddat prošnjo za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov. Več informacij v zvezi z oddajo prošenj je na voljo na zavihku »Navodila in postopki« »Oddaja prošenj«.

V dodatno leto se študenti lahko vpišejo po zaključku zadnjega letnika ne glede na obseg doseženih kreditnih točk.

Vpis v dodatno leto je od 1. 9. do 20. 9, v izjemnih primerih je vpis možen tudi kasneje.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«.

Študent triletnega doktorskega študija mora doktorsko disertacijo oddati najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UL potrjena tema doktorske disertacije. Študent triletnega doktorskega študijskega programa, ki doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prejšnjega odstavka, lahko v Referat za doktorski študij pred iztekom tega roka odda prošnjo za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije oziroma podaljšanje veljavnosti teme, pri čemer se lahko rok podaljša enkrat, in sicer največ za eno leto. O oddanih prošnjah na podlagi mnenja KDRŠ s sklepom odloči Senat FF. Več o rokih in načinu oddaje prošenj je na voljo v zavihku »Navodila in postopki« podpoglavje »Oddaja prošenj«

V primeru, da je študent že imel podaljšan rok za oddajo doktorske disertacije, in zaradi razglašene epidemije disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje. Skladno s sklepom UL št. 031-13/2020 z dne 15. 12. 2020 lahko članica študentu doktorskega študija, ki zaradi razglašene epidemije ni mogel dokončati in v roku oddati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o preklicu epidemije. Članica o tem izda individualni sklep.

Zgoraj navedeno ne velja za študente štiriletnega doktorskega študija, ki morajo doktorsko disertacijo oddati v 2 letih po preteku statusa študenta v zadnjem letniku oz. dodatnem letu

Študent, ki izgubi študentski status lahko študijske obveznosti opravlja še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da je študent študij prekinil in mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi oddati prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi je na voljo na zavihku »Navodila in postopki« »Oddaja prošenj«.

Študent mora za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti uspešno opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno javno zagovarjati doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 ECTS. Obveznost študenta je tudi objava najmanj enega znanstvenega prispevka s področja doktorata v publikaciji, ki jo na posameznih znanstvenih področjih veljavna habilitacijska merila UL upoštevajo kot pomembno delo.

Študent mora biti prvi avtor prispevka, znanstveni prispevek pa mora biti objavljen oz. sprejet v objavo pred oddajo doktorske disertacije. V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež študenta pomemben.

Načrtovani zagovori so objavljeni tukaj.