Teorija opisnega jezikoslovja – semantika

Teorija opisnega jezikoslovja – semantika

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

Vsebina

- Pomenska zmožnost govorca. Pomenska razmerja: pomenska posledica, sopomenskost, protislovnost, predpostavka, dvoumnost, nejasnost / nedoločnost, anomalnost, ustreadminsznost.
- Načelo sestavljivosti pomena jezikovnega izraza: pomen jezikovnega izraza kot funkcija njegovih delov in razmerij med njimi. Denotacijska in reprezentacijska teorija pomena. Metajezik semantike.
- Resnica: a posteriori/a priori; nujna/ kontingentna; analitična/ sintetična. Denotacijska semantika, oprta na korespondenčno teorijo resnice.
- Skladnja in semantika stavčne logike.
- Skladnja in semantika predikatne logike.
- Skladnja in semantika kvantifikatorjev. Določanje kvantifikatorjevega dosega. Interpretacija stavčnih pomenov s kvantificiranimi izrazi.
- Skladnja in semantika intenzionalnih stavkov. Okoliščine in sopoložaj v intenzionalni semantiki. Modalna logika: epistemska, deontska logika.
- Skladnja in semantika časa.
- Semantika dogodka in glagolski vid.
- Od propozicionalnega k nameravanemu pomenu. Semantika kot teorija logične oblike stavkov in pragmatika kot teorija smiselne rabe jezika. Sistematično v rabi jezika je, da v konkretnih okoliščinah rabe interpretacija glasovne verige presega pomen, kot ji ga izdelajo stavkotvorna pravila slovnice. Psihološko usmerjene pragmatike.
- Teorija govornih dejanj.
- Načelo sodelovanja in teorija implikatur.
- Teorija relevantnosti.