Teorija opisnega jezikoslovja – semantika

Teorija opisnega jezikoslovja – semantika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

- Pomenska zmožnost govorca. Pomenska razmerja: pomenska posledica, sopomenskost, protislovnost, predpostavka, dvoumnost, nejasnost / nedoločnost, anomalnost, ustreadminsznost.
- Načelo sestavljivosti pomena jezikovnega izraza: pomen jezikovnega izraza kot funkcija njegovih delov in razmerij med njimi. Denotacijska in reprezentacijska teorija pomena. Metajezik semantike.
- Resnica: a posteriori/a priori; nujna/ kontingentna; analitična/ sintetična. Denotacijska semantika, oprta na korespondenčno teorijo resnice.
- Skladnja in semantika stavčne logike.
- Skladnja in semantika predikatne logike.
- Skladnja in semantika kvantifikatorjev. Določanje kvantifikatorjevega dosega. Interpretacija stavčnih pomenov s kvantificiranimi izrazi.
- Skladnja in semantika intenzionalnih stavkov. Okoliščine in sopoložaj v intenzionalni semantiki. Modalna logika: epistemska, deontska logika.
- Skladnja in semantika časa.
- Semantika dogodka in glagolski vid.
- Od propozicionalnega k nameravanemu pomenu. Semantika kot teorija logične oblike stavkov in pragmatika kot teorija smiselne rabe jezika. Sistematično v rabi jezika je, da v konkretnih okoliščinah rabe interpretacija glasovne verige presega pomen, kot ji ga izdelajo stavkotvorna pravila slovnice. Psihološko usmerjene pragmatike.
- Teorija govornih dejanj.
- Načelo sodelovanja in teorija implikatur.
- Teorija relevantnosti.

John L. Austin, 1962, How to Do Things With Words, Clarendon, Oxford.
Diane Blakemore, 1992, Understanding Utterances: An Introduction to Pragmatics, Blackwell, Oxford.
Ronnie Cann, 1993, Formal Semantics: An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge.
Gennaro Chierchia & Sally McConnell-Ginet, 1990 (4. ponatis 1993), Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Paul H. Grice, 1989, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge. Ponatisi razprav: 1957, "Meaning";1968, "Utterer's Meaning and Intentions"; 1975, "Logic and Conversation".
Gamut, L. T. F., 1991, Logic, Language and Meaning, University of Chicago Press, Chicago; Volume 1: Introduction to Logic; Volume 2: Intensional Logic and Logical Grammar.
Ruth Kempson, 1977, Semantic Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
Richard Larson & G. Segal, 1995, Knowledge of Meaning, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
John Lyons, 1977, Semantics I, II; Cambridge University Press, Cambridge.
Henriëtte de Swart, 1998, Introduction to Natural Language Semantics, Center for the Study of Language and Information, Stanford, California.
Deborah Schiffrin, 1994, Approaches to Discourse, Blackwell, Oxford.
John Searle, 1969, Speech Acts, Cambridge University Press, Cambridge.
Dan Sperber & Deidree Wilson, 1986, Relevance: Communication and Cognition, Harvard University Press, Cambridge.
RIEMER, Nick. Introducing semantics. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XV, 460 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge introductions to language and linguistics)