Teorija vzgoje

Teorija vzgoje

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, prof. dr. Kroflič Robert

Vsebina

- vpetost teorije vzgoje v antropologijo, filozofijo, psihologijo, sociologijo in pravo;
- definiranje osnovnih fenomenov: vzgoja, izobraževanje, socializacija, manipulacija, indoktrinacija;
- mesto naštetih fenomenov v funkcionalnem in institucionalnem okolju;
- vznik prvih pedagoških vprašanj v evropski tradiciji: inkulturacija v mezopotamski mitologiji, (ne)zmožnost vzgoje v antiki in srednjeveškem teoretskem mišljenju (Sokrat, Avguštin, Akvinski);
- filozofska osnova temeljnih razsvetljenskih vzgojnih paradigem: Kant, Rousseau, Hume;
- teoretske razsežnosti evropskih vzgojnih paradigem 19. in 20. stoletja: herbartizem, duhoslovna pedagogika, socialno-kritična pedagogika, reformska pedagogika;
- temeljne tradicionalne in sodobne etične ideje in definiranje vzgojnega smotra in procesa;
- nova razvojno-psihološka spoznanja in teorije učenja ter njihov vpliv na razumevanje vzgojnega procesa;
- sociološke teorije modernizacije, družbene anomije, sprememb socializacije in njihove pedagoške razsežnosti;
- vpliv tradicionalnega in sodobnega prava na vprašanje legitimnosti vzgoje;
- analiza izbranih vzgojno-teoretskih vprašanj: moč vzgoje in vprašanje avtoriteta in pedagoškega erosa, vzgojni cilji med konceptoma avtonomije in avtentičnosti (univerzalnost in partikularnost vzgojnega smotra), posredni in neposredni dejavniki institucionalne vzgoje, vzgoja med intencionalnostjo in načrtovanjem, vzgoja med družbeno pogojenostjo, razvojem individualnih dimenzij osebnosti in antropološkimi ideali, vzgoja in vrednote pozne moderne (strpnost, inkluzivnost, demokracija), duhovna dimenzija vzgoje.