Zgodnje učenje in poučevanje nemščine

Zgodnje učenje in poučevanje nemščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Retelj Andreja

- Teorije o jezikovnem razvoju in učenju/usvajanju prvega in drugih jezikov na zgodnji stopnji;
- Eno-, dvo- in večjezičnost;
- Kognitivne in afektivne dimenzije v zgodnjem učenju tujih jezikov;
- Večjezični in medkulturni pristopi poučevanja nemščine;
- Sodobni pristopi poučevanja nemščine na zgodnji stopnji (imerzija, CLIL, TPR, Storytelling …)
- Učenje v otroštvu preko igre, lutke, pravljice, gibanja, scenske igre, medpredmetnega povezovanja;
- Učne vsebine, metode, tehnike in strategije poučevanja nemščine na zgodnji stopnji;
- Poznavanja razreda kot celote in prilagajanja didaktičnih metod;
- Značilnosti razvijanja jezikovnih zmožnosti na zgodnji stopnji učenja;
- Opismenjevanje;
- Učni programi in učni načrti, moduli;
- Vrednotenje in izdelava učnih gradiv za mlajše učence;
- Preverjanje in vrednotenje doseženih rezultatov (znanja) in napredka pri posameznih otrocih/učencih (opisno ocenjevanje).

- Brumen, M. 2003. Pridobivanje tujega jezika v otroštvu.Ljubljana: DZS. Izbrana poglavja (57 str.)
- Lundquist-Mog, A. in Widlok, B. (2015). DaF für Kinder. Dll 8. Klett-Langenscheidt: München.
- Beese et al (2015). Sprachbildung in allen Fächern. Dll 16. Klett-Langenscheidt: München.
- Pižorn, K. (ur.) Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. Zavod RS za šolstvo: Ljubljana. (izbrana poglavja, str. 30).
- Kač, L. et. al. (2010). Drugi tuji jezik v osnovni šoli. Zavod RS za šolstvo: Ljubljana. (izbrana poglavja, str. 20).
- Retelj, A. in Kosevski Puljić, B. (2019). Deutsch im Kindesalter. Ljubljana: Filozofska fakulteta.