Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1

Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

• Prazgodovina
• Antika
• Zgodnji srednji vek (do 11. st.)
• Glasbeno življenje od 11. do 14. stoletja
• Glasbeno življenje 15. in 16. stoletja
• Glasbena ustvarjalnost 15. in 16. stoletja na Slovenskem
• Glasbeno življenje 17. in prve pol. 18. st.
• Glasbena ustvarjalnost 17. in prve pol. 18. stoletja na Slovenskem
• Glasbeno življenje od druge polovice 18. st. do 1848
• Glasbena ustvarjalnost od druge polovice 18. st. do 1848 na Slovenskem
• Posvetna glasbena ustvarjalnost predcitalniške dobe
• Posvetna glasbena ustvarjalnost citalniškega obdobja
• Slovenska cerkvena glasba 19. stoletja
• Slovenska opera in druge glasbenoscenske zvrsti

Del seminarja (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskega dela.

Snoj, J. (ur.). Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2012 (Zgodovina glasbe na Slovenskem 1).
Nagode, A. In N. Cigoj Krstulović (ur.). Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918. Ljubljana: Založba FF in Založba ZRC, 2021 (Zgodovina glasbe na Slovenskem, 3).
Janez Höfler, Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem, Ljubljana 1978.