Znanstveno besedilo

Znanstveno besedilo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Smolej Mojca

- Predstavitev razvoja/zgodovine slovenskih znanstvenih besedil,
- predstavitev oz. kratka ponovitev psiholingvističnih, socioligvističnih teorij oz. diskurznih teorij, ki jih je potrebno upoštevati pri analizi znanstvenega diskurza,
- predstavitev besedilotvornih zakonitosti in stilističnih postopkov znanstvenega besedila, - predstavitev problematike poimenovalnih postopkov oz. terminologije v znanstvenem jeziku,
- na besedotvorni in besedilotvorni ravni predstavitev vprašanja razmejitve med mednarodnim in narodnim.

- VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.), 1986: Slovenski jezik v znanosti 1. Ljubljana: ZIFF. COBISS.SI-ID 16788737
- VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.), 1989: Slovenski jezik v znanosti 2. Ljubljana: ZIFF. COBISS.SI-ID 14285568
- GORJANC, Vojko, 1995/96: Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji. Jezik in slovstvo 41: 267–276. COBISS.SI-ID 746756
- GORJANC, Vojko, 1999: Kohezivni vzorec matematičnih besedil. Slavistična revija 47: 139–159. COBISS.SI-ID 761092
- SAJOVIC, Tomaž, 2005: Jezik med umetnostjo in znanostjo. Slogovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC. COBISS.SI-ID 223974656
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2013. 328 str., graf. prikazi. COBISS.SI-ID 110073600

Priporočena literatura:
- GAJDA, S., 1982: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa: PWN.
- PISANSKI PETERLIN, Agnes, 2002: Angleško-slovenska kontrastivna analiza nekaterih oblik organizacije znanstvenih člankov. Vestnik 36: 309–320.